Krowa Malina/  Mama Jadwiga - Cow Malina/ Mama Jadwiga by Kinga Swietek

Krowa Malina/Mama Jadwiga - Kinga Swietek
00:00 / 00:00

PL

Punktem wyjścia do zapoczątkowania całego projektu było zdjęcie z archiwum Matki fotografki. Podczas przygotowań do wykonania „aktualnej” kopii tejże fotografii, oryginał został zagubiony, co nadało pracy wymiar śledztwa. Powstał zatem rysopis zdjęcia, które miało być bazą do pracy. Matka fotografki skontaktowała się z właścicielem jednej z ostatnich tarnowskich krów, kobiety udały się do stajni w celu wykonania fotografi. Tamże sfotografowany został rownież właściciel krowy i sąsiadka ze stajni a przebieg całego wydarzenia został przez Kingę uwiecznony w formie nagrania audio. Nagranie to nadaje przedsięwzięciu wymiar studium relacji międzyludzkich oraz między-gatunkowych, jednakowoż w humorystyczny i na pierwszy rzut oka chaotyczny sposób opowiada historię zaginionego zdjęcia i stosunków Matki z córką oraz Matki ze zwierzętami.  

 

Inspirację do zdjęć stanowią prace Zofii Rydet, która w swojej pracy artystycznej również zajmowała się dokumentacją ludzi ich życia. Jednym z założeń prezentowanej pracy było spotkanie się z prozaicznymi sytuacjami z życia mieszkańców Tarnowa a zdjęcie była tworzone z myślą, iż obie bohaterki (mama i krowa) maja czuć się podczas calego procesu jednakowo szanowane. 

ENG

The starting point for the whole project was the photo from the archive of the Photographer's Mother. During the preparations for the "current" copy of this photograph, the original was lost, which gave the work a dimension of an investigation. A pictorial representation in a form of a drawing was created, which was to be the basis for new artwork. The Mother of the Photographer contacted the owner of one of the last Tarnów's cows, the women went to the stable to take photographs. There, the owner of the cow and the neighbour from the stable next door was photographed, and the course of the whole event was immortalized by Kinga in the form of an audio recording. This recording gives the venture a dimension of a study of interpersonal and inter-species relations, at the same time, in a humorous and at first glance chaotic way, it tells the story of a missing photo and the relationship between a Mother and daughter, as well as, between the Mother and animals.

The inspiration for the photographs are the works of Zofia Rydet, who in her artistic work also explored the idea of documentation of people and their lives. One of the assumptions of the presented work was to meet with prosaic situations from the life of the inhabitants of Tarnów and the photo was created with the idea that both heroines (mother and cow) have to feel equally respected throughout the whole process.

PL

Kinga Świętek urodziła się w Tarnowie w 1989 roku. Ukończyła studia pierwszego stopnia na wydziale fotografii na UAP w Poznaniu i obecnie studiuje fotografię PWSFTViT w Łodzi. Jej zdjęcia zostały opublikowane w Como Magazine, Reykjavik On Stage Magazine oraz Magazyn Łałok. Brała udział w wystawach zbiorowych m.in w Sztuka Teraz w Muzeum Narodowym w Krakowie.

ENG

Kinga Świętek was born in Tarnów in 1989. She graduated from the BA in Photography at UAP in Poznań and is currently studying towards her Master's degree in Photography at the Film School in Łódź. Her photographs have been published in Como Magazine, Reykjavik On Stage Magazine and Łałok Magazine. She took part in group exhibitions, including Art Now at the National Museum in Krakow.

 © 2019 by Marta Grabowska- Kookaburra Gallery 

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon